Actu Média

ligne déco
Sources : Libération

 En Tunisie, les femmes ont désormais le droit d'épouser des non-musulmans

 

Les Tunisiennes de confession musulmane pourront désormais se marier dans leur pays avec des non-musulmans, les circulaires ministérielles empêchant ces unions ayant été abolies, a annoncé jeudi la porte-parole de la présidence. «Tous les textes liés à l’interdiction du mariage de la…

séparation
Sources : Libération

Boris Johnson défie Theresa May sur le Brexit

Le ministre des Affaires étrangères a publié une tribune vantant un Brexit dur, perçue comme une critique de la Première ministre britannique et un défi à son autorité.

 

Boris Johnson dispose d’une grande qualité. Il peut être «très amusant», a déclaré…

séparation
Sources : L'Humanité

Réforme XXL du code du travail, feu-vert pour les ordonnances et après ?

C’est fait, la loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures pour réformer le code du travail. Reste encore à les ratifier.

Après le feu vert du Conseil constitutionnel par délibération du 7 septembre 2017 , samedi 16 septembre a été…

séparation

LU, VU, ET ENTENDU

lu

Pompeu Fabra i Catalunya Nord

Pompeu Fabra serà per sempre lligat a la historia de la llengua catalana. Conegut com el «seny ordenador de la llengua catalana» per haver normalitzat el català, el seu nom es, insigne honor, assimilat a un nom comú! Quan tinc un dubte ortogràfic, vaig a cercar el fabra, és a dir que consulti el diccionari Fabra.


Pompeu Fabra va néixer fa 150 anys a Barcelona. Enginyer i químic de formació va esdevenir gramàtic i lexicògraf, i , com a tal, autor de moltes obres entre les qual destaca el Diccionari general de la llengua catalana publicat el 1932 i constantment reeditat. Com molts republicans i catalans, Fabra forma part de la Retirada i s'instal·la a Prada el 1939 on va morir el 1948 i a on és enterrat. Fa poc s’han descobert documents a l’ajuntament d’Illa amb la inscripció de Pompeu Fabra com a refugiat en data del 6 de febrer del 1939. Fabra va passar per Illa, seguidament visqué un parell de mesos a Paris, tornà a Illa, anà a Prada, uns quants dies a Montpeller, altre cop a Prada, uns quants dies a Perpinyà i finalment a Prada al carrer dels Marxants on residí fins al final. Mestre Fabra, com se li deia, va viure la condició d’exiliat amb la seva família al mig dels seus companys d’infortuna, intel·lectuals (Pau Casals, Joan Alavedra, Julià Gual...), i gent humil. Durant aquest temps es va relacionar amb la gent de Prada, els intel·lectuals i catalanistes del país. Va participar en actes culturals com els Jocs Florals a Perpinyà, conferències... . Enguany, la Generalitat Catalunya ha decretat l’Any Fabra i molts catalans del sud passaran per Prada, Illa i Perpinyà en aquest motiu.


Altaveu


 


Traduction


Pompeu Fabra et la Catalogne Nord


Pompeu Fabra sera pour toujours lié à l’histoire de la langue catalane. Connu comme le «seny ordenador de la llengua catalana» (le bon ordonnateur de la langue catalane) pour avoir normalisé le catalan, son nom est, honneur insigne, assimilé à un nom commun! Quand j’ai un doute sur l’orthographe, je cours chercher le fabra, c’est à dire que je consulte le dictionnaire Fabra.


Pompeu Fabra est né il y a 150 ans à Barcelona. Ingénieur et chimiste de formation il devint grammairien et lexicographe et, en tant que tel, auteur de nombreux ouvrages dont le Dictionnaire général de la langue catalane publié en 1932 et constamment réédité. Comme beaucoup de républicains et de Catalans, Fabra fait partie de la Retirada et s’installera à Prades en 1939 où il mourut en 1948 et où il est enterré. Il y a peu des documents ont été découverts à la mairie d’Ille où figure le nom de Pompeu Fabra enregistré en tant que réfugié en date du 6 février 1939. Fabra est passé par Ille, vécut deux mois à Paris, est revenu à Ille, partit à Prades, quelques jours à Montpellier, encore à Prades, quelques jours à Perpignan et finalement à Prades, rue des Marchands, où il demeura jusqu’à sa mort. Mestre Fabra (Maître Fabra) comme on l’appelait, connu la condition d’exilé avec sa famille au milieu de compagnons d’infortune, des intellectuels (Pau Casals, Joan Alavedra, Julià Gual...) et des humbles. Durant cet exil, il s’est lié avec les habitants de Prades, les intellectuels et catalanistes du pays. La Generalitat a décrété cette année Any Fabra et de nombreux Catalans du sud viendront à Prades, Ille et Perpignan à cette occasion.


 


 

ligne separation article
lu

La Z.A.D. lluita del futur ?

Una ZAD (zona a defensar) concerneix un territori agrícola amenaçat o un espai ecològic a preservar. La gent que defensen les zad son els zadistes. Es una originalitat francesa recent que s’ha desenvolupat a partir del 2009 seguint l’exemple del Larzac (1971-81). Actualment una quinzena de ZAD son identificades com a tal. Sovint les lluites son llargues, perquè els participants s’instal.len en els terrenys concernits per hi viure tot resistint. A la gent del lloc s’afegeixen desenes de forasters, essencialment joves radicals, alter-mundialistes, que abandonen el seu ofici o els estudis per viure dins la zona. Durant la seva estada desenvolupen relacions i funcionaments alternatius : vida col·lectiva, producció i consum bio, desaparició de la moneda, decisions preses en assemblees generals permanents… Es tracta d’una nova manera de lluita social i política, autònoma, trencant amb la tradició sindical i els partits polítics.


La ZAD més coneguda i mediatitzada era a Notre Dame des Landes a prop de Nantes per oposar-se a un projecte d’aeroport considerat pels zadistes inútil, costos i perillós per les terres humides protegides i els pagesos del lloc.


Ser zadista permet potser a joves desil·lusionats de reconciliar-se amb lluites socials i polítiques cada vegada més allunyades dels ciutadans i de la joventut.


No es coneix cap ZAD encara a Catalunya Nord. La ZAD correspon fins ara a un espai físic. Es pot imaginar ampliar el concepte a problemàtiques immaterials i engrescar així més gent i joves a mobilitzar-se ? Es podria considerar per exemple la integritat física i moral de la dona com una ZAD ? La igualtat de gènere ? L’acull de refugiats, la protecció dels sense-papers ? Unes condicions dignes per treballadors i residents als Hepad’s ? 50 anys després maig 68, la imaginació en el terreny polític podria tornar !


Altaveu


Traduction


La Z.A.D . lutte du futur ?


Une ZAD (zone à défendre) concerne un territoire agricole menacé ou un espace écologique a préserver. Les gens qui défendent une zad sont les zadistes. C’est une originalité française récente qui s’est développée à partir de 2009 suivant l’exemple du Larzac (1971-81). Actuellement une quinzaine de ZAD sont identifiées comme telles. Souvent ces lutes sont longues parce que les participants s’installent sur les terrains concernés pour y vivre tout en résistant. Aux locaux s’ajoutent des dizaines de gens venus d’ailleurs, essentiellement des jeunes radicaux, des altermondialistes, qui abandonnent leur travail ou leurs études pour vivre dans la zone. Durant le séjour se développent des relations et des fonctionnements alternatifs : vie collective, production et consommation bio, disparition de l’argent, décisions prises dans des assemblées générales permanentes… . Il s’agit d’une nouvelle forme de lute sociale et politique, autonome, qui tranche avec la tradition syndicale et les partis politiques.


La ZAD la plus connue et médiatisée a été à Notre Dame des Landes près de Nantes s’opposant à un projet d’aéroport considéré par les zadistes inutile, coûteux et mettant en péril des terres humides protégées et les paysans de la région.


Etre zadiste permet à des jeunes sans illusions de se réconcilier avec des lutes sociales et politiques toujours plus éloignées des citoyens et de la jeunesse.


On ne connaît encore aucune ZAD en Catalogne Nord. La ZAD correspond à un espace physique. Peut-on imaginer élargir le concept à des problématiques immatérielles et amener davantage de citoyens et de jeunes à se mobiliser ? Pourrait-on considérer par exemple l’intégrité physique et morale de la femme comme une ZAD ? L’égalité de genre ? L’accueil des réfugiés, la protection des sans-papiers ? Des conditions dignes pour les travailleurs et résidents des Hepad ? 50 ans après mai 68, l’imagination sur le terrain politique pourrait être de retour !


 


 


 


 

ligne separation article
entendu

I si tot caigués a l’aigua ?

Ja fa temps que es pronostica que el problema major que afrontarà la humanitat en un futur proper serà el control de l’aigua en el planeta. Fins i tot podria originar la propera guerra mundial o una migració climàtica sense precedents. Alguns hi creuen de debò, altres dubten, seria encara un cop de la teoria del complot, seria un problema menor i puntual o regional, pocs en prenen la mesura i ho converteixen en actes. Es fàcil de veure el problema lluny d'aquí, en altres continents : la secada a Africa, la fosa del glaç als pols amb el reescalfament climàtic, la pujada de les aigües, els ciclons a Asia o a Amèrica. Nosaltres quedaríem en unes terres privilegiades i protegides, com ... sempre.


Si ho mirem de mes a prop, ens despertem amb una realitat molt més preocupant. Ja fa temps que hem malmès les capes freàtiques, embrutint-les amb tota mena de productes agricoles, industrials i domèstics. Ja fa temps que anem poant dins les reserves d’aigua a tort i a dret. Ja fa temps que les pluges son més escasses i que les reserves disminueixen. Ja fa temps que no renovem les infraestructures. Havíem tingut una gestió de l’aigua extraordinària amb els canals a l’edat mitjana, fent la riquesa de la plana. El consum desenfrenat de l’aigua al qual som acostumats ens tanca els ulls. I tanmateix, cada estiu la prefectura llança avisos a restriccions, els habitants de Vilafranca de Conflent i Jújols no tenen mes aigua com abans … . Hem descuidat que l’aigua és la vida i que és l’element més útil i necessari a la nostra supervivència. Tenim de repensar aquí també el nostre model de societat. Si no n’agafem plena consciència, els nostres somnis de futur i benestar individuals i col·lectius… cauran a l’aigua !


Altaveu


 


Traduction


Et si tout tombait à l’eau ?


Il y a longtemps que l’on pronostique comme problème majeur auquel sera confronté l’humanité dans un futur proche, le contrôle de l’eau au niveau planétaire. Il pourrait même être à l’origine d’un prochain conflit mondial ou d’une migration climatique sans précédents. Certains y croient fermement, d’autres en doutent, ce serait encore un coup de la théorie du complot, ce serait un problème mineur et ponctuel ou régional, peu en prennent la mesure et agissent en conséquence. Il est rassurant de voir le problème loin d’ici, sur d’autres continents : la sécheresse en Afrique, la fonte des glaces aux pôles avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, les cyclones en Asie ou Amérique. Nous resterions sur des terres privilégiées et protégées comme… toujours.


Si nous y regardons de plus prés, nous nous réveillons sur une toute autre réalité. Il y a longtemps que nous avons pollué les nappes phréatiques avec toute sorte de produits agricoles, industriels et domestiques. Il y a longtemps que nous puisons dans les réserves d’eau à tort et à travers. Il y a longtemps que la pluie se raréfie et que les réserves diminuent. Il y a longtemps que nous ne rénovons pas les infrastructures. Nous avions connu une extraordinaire gestion de l’eau avec les canaux au moyen-âge qui a fait la richesse de la plaine. La consommation effrénée de l’eau à laquelle nous avons pris goût nous rend aveugles. Et pourtant, chaque été la préfecture décrète des restrictions, les habitants de Villefranche de Conflent et Jujols en pâtissent actuellement. Nous avons oublié que l’eau, c’est la vie et que c’est l’élément le plus utile et nécessaire à notre survie. Nous devons repenser, ici aussi, notre modèle de société. Si nous n’en prenons pas conscience, nos rêves de futur et bien-être individuels et collectifs … tomberont à l’eau !